animace animace animace animace animace animace
Karlovarská oblast České jezdecké federace
Drobečková navigace

Aktuality > Podmínky pro konání jezdeckých závodů a akcí ČJF od 11.5.2020

Podmínky pro konání jezdeckých závodů a akcí ČJF od 11.5.2020Výkonný výbor ČJF přijal dne 4.5.2020 hlasováním per rollam usnesení, kterým s účinností od 11.5.2020 ruší plošný zákaz pořádání jezdeckých závodů, SCM a dalších akcí pod hlavičkou ČJF a aktualizuje podmínky pro konání ZZVJ.

 

Usnesení 

Výkonného výboru ČJF 

ze dne 4.5.2020

 

o podmínkách pořádání jezdeckých závodů a akci pod hlavičkou ČJF v době trvání nouzového režimu vyhlášeného na území České republiky

 

V souladu s usneseními Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 o přijetí́ krizového opatření č. 452 a č. 453 jejichž účinnost vstoupila v platnost dne 24. dubna 2020 a dále ze dne 30. dubna 2020 č.  490 a č. 493, jejichž účinnost vstoupí v platnost dne 11. května 2020 (dle vládního harmonogramu bude další vlna uvolňování od 25. května 2020, podmínky platné od tohoto data VV ČJF upřesní dalším samostatným usnesením až budou známy přesné podmínky)

 

Výkonný výbor České jezdecké federace:

I. ruší plošný zákaz konání všech akcí pod hlavičkou ČJF ze dne 12.3.2020:

a) s účinností od 1. května 2020 se ruší zákaz pořádání ZZVJ

b) s účinností od 4. května 2020 se ruší zákaz pořádání oblastních SCM a dalších akcí dle schváleného dokumentu Oblastní projektová podpora 2020

c) s účinností od 11. května 2020 se ruší zákaz pořádání jezdeckých závodů

d) s účinností od 11. května 2020 se ruší zákaz pořádání celorepublikových SCM

e) s účinností od 11. května 2020 se ruší zákaz pořádní vzdělávacích akcí pod hlavičkou ČJF (doškolování funkcionářů, kurzů a zkoušek rozhodčích a dalších funkcionářů, zkoušek instruktorů a trenérů apod.) 

 

II. s účinností od 1. května 2020 stanovuje „Závazné podmínky pro pořádání ZZVJ“ v období platnosti vládního usnesení č. 452 a č. 453 od 1. května 2020 do 11. května 2020 vydané svým usnesením ze dne 28. dubna 2020 a uveřejněné na webu ČJF

 

III. s účinností od 4. května 2020 povoluje pořádání akcí dle schváleného dokumentu Oblastní projektová podpora 2020 obsažených v kapitolách:

a) Příprava ZZVJ

b) Začínající jezdci do 18-ti let

c) Talentovaná mládež na oblastech včetně jezdců na pony
    (oblastní SCM/SCP) 

d) Středně pokročilí a zkušení jezdci

Za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech opatření odpovídá pořadatel akce.

 

IV. s účinností od 11. května 2020 

 1. upravuje podmínky pro pořádání ZZVJ vydané v usnesení ze dne 28. dubna 2020 takto:

a) povoluje se pořádání ZZVJ v jezdeckých halách 

b) ruší omezení počtu účastníků a jejich doprovodu

c) ruší zákaz slavnostního vyhlášení výsledků ZZVJ

d) ZZVJ se nadále řídí platným Dokumentem vzdělávání ČJF

e) za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech platných opatření odpovídá pořadatelstvím pověřený subjekt ČJF

 1. povoluje pořádání celorepublikových SCM za těchto podmínek:

a) SCM může být uspořádáno pouze jako jednodenní akce bez možnosti ustájení koní přes noc a nabídkou ubytování případně prostoru pro umístění karavanu přes noc,

b) za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech opatření odpovídá vedoucí příslušného SCM a subjekt se kterým má ČJF podepsanou smlouvu o zajištění SCM.

 1. umožňuje pořádání jezdeckých závodů za těchto podmínek:

a) jezdecké závody se mohou konat pouze jako jednodenní akce bez možnosti ustájení koní přes noc a nabídkou ubytování případně prostoru pro umístění karavanu přes noc,

b) vládním usnesením daný limit počtu osob na sportovišti není limitem počtu startujících v soutěži ani denním limitem počtu startů ale jedná se o počet osob současně se zdržujících ve stejný okamžik na sportovišti – viz odst. V. bod a)

c) ČJF nijak neomezuje počty startů v soutěžích ani počty startů za den – případné limity jsou organizační záležitostí pořadatele za účelem dodržení omezujících podmínek,

d) za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech platných opatření odpovídá pořadatel dané akce

 1. povoluje konání vzdělávacích i dalších výše jmenovitě neuvedených akcí pod hlavičkou ČJF za těchto podmínek:

a) akce se musí konat pouze jako jednodenní 

b) za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech platných opatření odpovídá pořadatel dané akce případně oblastní výbor pořádající oblasti ČJF který danou akci schválil.

 

V. Společné podmínky pro pořádání akcí uvedených v bodech III. a IV. dle usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 a č. 493 s účinností od 11. května 2020:

 1. Na venkovním i vnitřním sportovišti musí být dodržována následující pravidla:

a) sportovištěm se v rámci jezdeckého sportu rozumí:

 • kolbiště, drezurní obdélník, jezdecká hala nebo jinak ohrazený prostor na kterém probíhá soutěž / trénink, v případě terénní zkoušky všestrannosti celá crossová trať a pro disciplínu vytravalost označená soutěžní trať,
 • opracoviště kde se Sportovci a koně připravují před soutěží a / nebo označené stanoviště, kde se Sportovci a koně shromažďují před startem, na povinných přestávkách a/nebo čekají na veterinární kontrolu / přejímku, včetně prostor veterinárních kontrol / přejímek
 • věž nebo jiná stanoviště rozhodčích
 • prostory těsně přilehlé k výše uvedeným prostorám včetně tribuny a přilehlých cest 

b) na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

c) vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, tento odstup musí zachovávat mezi sebou i osoby nesportující s výjimkou členů domácnosti,

d) všichni účastníci (sportovci, funkcionáři, ošetřovatelé, doprovod), kteří se v danou chvíli neúčastní tréninku, opracování před soutěží nebo soutěže jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, 

e) na sportovišti musí být volně k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, 

f) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

 1. Pro provoz veřejného stravování byla Vládou ČR stanovena následující pravidla:

a) je zakázán prodej občerstvení ve vnitřních prostorech,

b) pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb platí: 

 • zákaznici jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 
 • venkovní́ prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící́ zákaznici ve kterékoliv časti nebyli ve vzdálenosti kratší́ než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní́ prostory provozovny od okolí́ dělí pevná́ bariera bránicí šíření kapének z dýchacích cest, 
 • provozovatel aktivně̌ braní́ shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny, 
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna moznost dezinfekce rukou pro zákazníky, 
 • zákazníkům je umožněn přistup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákaznici při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup, 
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí́ před usazením každé nové skupiny zákazníků, 
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí́ alespoň̌ každé 2 hodiny, 
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu, 
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocněni COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny, 
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
 1. Pořadatel / pověřený subjekt nebo odpovědná osoba má povinnost ověřit podmínky pořádání akcí na územně příslušné krajské hygienické stanici a nese odpovědnost za jejich dodržování musí organizaci dané akce přizpůsobit všem platným nařízením.
 1. Vzhledem k tomu, že každý pořadatelský areál má naprosto odlišné podmínky a možnosti, není možné stanovit přesné organizační podmínky jednotlivých akcí. Organizace závodů a akcí pod hlavičkou ČJF je tak plně kompetenci a také na plné odpovědnosti pořadatele, a to včetně rozhodnutí, zda je za daných okolností a splnění všech podmínek schopný závody uspořádat.

 

Jednotlivé podmínky se budou dále upravovat v souladu s nařízeními Vlády ČR a harmonogramem uvolňování podnikatelských a dalších činností.

 

Schváleno VV ČJF hlasováním per rollam dne 4.5.2020


Menu

Vladislava Fenclová
Piccobella

1. místo MČR 2019
skoky - ženy
VF.PNGFoto: Josef Malinovský  www.jezdci.cz

Petr Jadlovský
Bint Akkra

1.místo MČR 2019
vytrvalost - distance 120 km
Budislavice - Mistrovství ČR ve vytrvalostiwww.equichannel.cz

Kateřina Kučerová
Anabel Vant Kathof

3. místo MČR 2019
skoky - mladí jezdci
image3.jpegFoto: Michal Motygin
archiv K. Kučerové

Tereza Michálková
Karolína Pavlů
Karolína Poláková
Tereza Marusková
3. místo MČR 2019
skoky - družstva

DKV.png

Jana Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Rozálie Šímová
Klára Hlaváčková
2. místo MČR 2019
pony - skoky - družstva

MČR_pony_2019_do_135_stříbrné_družsvo_KO_ČJF.jpeg

Lucie Javůrková

3. místo MČR 2019
pony - drezuraLucie_Javůrková_Mistrál_6,_bronzová_MČR_11-13_let_pony_2019.jpg

Jana Lahodná ml.
3. místo MČR 2019
pony - drezura
Jana_Lahodná_ml._bronzová_medaile_drezura_MČR_pony_8-10_let.jpg

Janá Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Natálie Ticová
Lucie Javůrková
5. místo MČR 2019
pony - drezura - družstva
MČR_pony_2019_drezurní_družstvo_5._místo.jpg

 

 


Vyhledávání

PARTNEŘI
KARLOVARSKÉ OBLASTI

FOTOGRAFIE ZE ZÁVODŮ

Miroslav Kosmák

Elisabeth_logo_2013-4_print.jpg


Reprezentace oblasti

pro mistrovské soutěže a reprezentaci naší oblasti je možné půjčení sponzorských deček s logem Karlovarského kraje.

Nové dečky pro pony od JANA  HORSE

ponydečky.jpg